• ELMONT PROFIL
    ELMONT PROFIL

Protivpožarna zaštita kablovskih prodora

Protivpožarna zaštita prodora kablova (Atest "IMS" 120 minuta)
Elektroinstalacije su veoma čest uzročnik izbijanja požara u industrijskim, stambenim i drugim objektima.
Električni kablovi i vodovi se prostiru kroz velike gradjevine pa pri tome prolaze kroz zidove i plafone koji su granice protivpožarnih sektora, pri čemu trajanje otpornosti na požar delova gradjevine kroz koje kablovi prolaze treba posebno osigurati tj zaštititi od požara posebnim PP preprekama (barijerama).
Električni kablovi i kablovski regali se preventivno štite na svim mestima prodora - prolaska trase iz jedne u drugu ili više prostorija.
U pogledu konstruktivne zaštite od požara možemo ponuditi više vrsta ekspandirajućih protivpožarnih premaza za zaštitu elektroinstalacija koji pri odredjenoj temperaturi od oko 200°C višestruko ekspandiraju (bubre) i tako sprečavaju širenje požara u drugim sektorima, što je i cilj ove zaštite.
Posebno treba obratiti pažnju na to da se kablovi često polažu u hodnicima koji u slučaju požara služe kao evakuacijski putevi pa se stoga ti hodnici moraju zaštititi od prodora vatre i dima.
Posebno naglašavamo da je primena ovakvih ekspandirajući materijala u industrijskim objektima veoma važna, jer može sprečiti izbijanje velikih požara i znatno smanjiti materijalnu štetu.
Elektroinstalacije i kablovski regali se mogu preventivno zaštititi od požara i oblaganjem kablovskih regala negorivim pločama, što takodje imamo u našoj ponudi.

Protivpožarna zaštita kablovskih prodora
Protivpožarna zaštita kablovskih prodora

Protivpožarna zaštita u građevinarstvu

Protivpožarna zaštita